Brian Tran (Snr Marketing Project Manager)

Ưu đãi LỚN khóa Lập trình tại Genetic

Ông Brian Tran trong Lễ Tốt nghiệp các khóa Lập trình, Đồ họa, Marketing

Quá trình học tập

Kinh nghiệm làm việc

Các chương trình giảng dạy tại Genetic