Dr Minh Lê (Big Data & Learning Machine Expert)

Ưu đãi LỚN khóa Lập trình tại Genetic

Dr Minh Lê trong thời gian Nghiên cứu tại Pháp.

Quá trình nghiên cứu

PhD of Computer Science
University of Paris 13, (Pháp)
Lĩnh vực: Machine Learning
 
Master of Computer Science
University of La Rochelle (Pháp)
Lĩnh vực: Artificial Intelligent and Multimedia
 
Thành viên Hội đồng Cố vấn Giáo dục Genetic

Kinh nghiệm làm việc

Các chương trình giảng dạy tại Genetic