Chính sách bảo lưu & chuyển nhượng học phí

Ưu đãi LỚN khóa Lập trình tại Genetic

Genetic trân trọng cảm ơn sự ủng hộ của Quý Học viên. Chúng tôi kính thông báo chính sách bảo lưu & chuyển nhượng học phí áp dụng cho tất cả các khóa học ngắn hạn tại Genetic Đà Nẵng, bao gồm:

Chính sách bảo lưu:

  • Áp dụng đối với các bạn học viên đã đóng 100% (một trăm phần trăm) học phí khóa học.
  • Áp dụng đối với các bạn học viên có vấn đề về sức khỏe hoặc có mong muốn bảo lưu.
  • Áp dụng đối với các lớp học thuộc cùng một khóa học, trên toàn hệ thống Genetic.
  • Thời hạn bảo lưu đ/v mỗi học viên và mỗi lớp là 06 (sáu) tháng kể từ ngày khai giảng.

Chính sách chuyển nhượng

  • Áp dụng cho các Học viên đã đóng từ ít nhất 20% (hai mươi phần trăm) học phí một khóa học hoặc nhiều khóa học (trong cùng một chương trình ưu đãi) và chưa tham gia lớp học.
  • Chương trình ưu đãi được giữ nguyên trong quá trình chuyển nhượng học phí trong cùng một khóa học.
  • Trường hợp chuyển nhượng khác khóa học Ban Giám đốc Genetic sẽ xem xét và phê duyệt căn cứ trên tình hình chiêu sinh.

Các chính sách bảo lưu và chuyển nhượng này có hiệu lực từ ngày 01 tháng 6 năm 2020.

Ban Giám đốc Genetic

(đã phê duyệt và ký)